Rok 2023

Statické zajištění budovy ovčína - vyzdění vnějších kamenných pilířů

V roce 2022 jsme uspěli s projektem statického zajištění budovy ovčína v dotační výzvě z "Programu rozvoje venkova, Fische 19 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, Kulturní památky" vyhlášeného MAS Krajinou srdce.

Statické zajištění budovy ovčína - vyzdění vnějších kamenných pilířů

Cílem projektu bylo statické zajištění nejstarší a historicky nejcennější budovy komplexu hospodářského dvora Starý zámek v Borotíně - tzv. ovčína. Jedná se o budovu ze 16.století s kamennými klenbami,částečně zachovanými (restaurátorsky opravenými) barokními omítkami, obnovenou historickou cihelnou podlahou, památkově opraveným klasicistním krovem a dvěma mléčnými sklepy.        

Budova ovčína procházela náročnou obnovou v letech r.2013 do roku 2020 (výchozí stav byl silně havarijní). Proběhla obnova částečně zřícených  kamenných obvodových zdí a kleneb, obnova historického krovu, položení nové krytiny, - což bylo základním předpokladem pro statické zajištění budovy. Dále proběhla obnova výplní (dveře/ okna), cihelné dlažby, vnitřních omítek (dochované barokní omítky s rytinami byly opraveny restaurátorským postupem), fasád a mléčných sklepů. Přes veškerá opatření směřující ke statické stabilizaci budovy se po dokončení rekonstrukce objevily nové statické problémy na nádvorní straně budovy -vyvalování obvodové zdi a následné podélné praskliny v kamenných klenbách. Vzhledem k závažnosti poruch bylo ze strany památkové péče odsouhlaseno vyzdění masivních kamenných opěrných pilířů jako jediné možnosti stabilizace tohoto památkového objektu (všechna ostatní řešení byla vyčerpána). Pilíře byly vyzděny z lomového kamene z nezámrzné hloubky 1,2m až k vazným trámům krovu; proces zdění předpokládal postupné rozebírání obvodové zdi až na zdivo kleneb a její provazování s nově zděnými pilíři. 

Výsledkem projektu je staticky zajištěná historická budova, ve které aktuálně finišuje příprava interaktivní expozice regionálního muzea zaměřeného na historii statku, hradu, obce a nejbližšího regionu pohledem jeho šlechtických majitelů i běžných lidí. Vytvoření expozice a zpřístupnění objektu široké veřejnosti napomůže naplňovat vyšší cíl, kterým je oživit a etablovat statek jako společensko-kulturní centrum (minimálně) mikroregionu Čertovo břemeno, dlouhodobější ambicí je stát se významným kulturním centrem širšího regionu. 

 

 

Statické zajištění budovy ovčína - vyzdění vnějších kamenných pilířů   Statické zajištění budovy ovčína - vyzdění vnějších kamenných pilířů   Statické zajištění budovy ovčína - vyzdění vnějších kamenných pilířů